Vilkår og betingelser

Credit card payments in favor of Møre and Romsdal County Authority are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT will appear as FRAM on your credit card statement. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

Vilkår

 

Befordringsvedtekter godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar 2004.

Med relevante tilpasninger for turistturer som tilbys i FRAM-konseptet «Travel like the locals».

 

Kap. I Reisende

§ 1 Hvem vilkårene gjelder for

Vilkårene gjelder for reiser med rutegående busstrafikk i Norge og er å anse som kontraktsbetingelser mellom den reisende og Møre og Romsdal fylkeskommune ved FRAM.

 

§ 2 På- og avstigning

På- og avstigning skal foregå på fastsatte stoppesteder. Dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med trafikkreglene kan slike opphold også foregå utenfor de faste stoppesteder.

 

§ 3 Takster og vekslingsrater

For reiser som inngår i «Travel like the locals» har takstmyndigheten for Møre og Romsdal fylkeskommune vedtatt at det skal benyttes normal takst pluss et administrative tillegg på 13,75 % som dekker provisjoner og andre tilleggskostnader. Det tilbys ikke studentrabatt på turene.

 

Priser for Travel like the locals-turer vises når man går inn på bookingsiden for en bestemt tur.

Betaling for bestillingene håndteres i Trekkpay-systemet. For hver transaksjon tilkommer det en DCC-avgift (Dynamic Currency Conversion) i tillegg til aktuell vekslingskurs for å dekke risiko ved valutahåndtering.

 

Ved å akseptere befordringsvedtektene, godtar den reisende denne prisingen.

 

§ 4 Billett

Rett til befordring gis ved kjøp av billett. Billetter til «Travel like the locals»-turer må kjøpes på forhånd. Den reisende må selv kontrollere at de har mottatt riktig billett i forkant av reisen.

Billetten skal oppbevares under hele reisen og skal på anmodning forevises for vognbetjening eller kontrollør. Reisende som har kjøpt billett med moderasjon, skal også på anmodning forevise dokumentasjon som bekrefter at de har rett til moderasjon.

 

Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett for distansen, men ikke i noe tilfelle mindre enn kr. 300.

Reisende som nekter å betale tilleggsavgift eller som nekter å levere fra seg kort, kan anmeldes til politiet, jfr. Straffeloven § 403.

 

§ 5 Opptreden

Reisende plikter å ta tilbørlig hensyn til andre reisende og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler. Bilbelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig.

Reisende må ikke hindre førerens sikt eller på annen måte forstyrre føreren.

 

§ 6 Røyking og rusmidler

Forbud mot røyking skal overholdes. Nytelse av alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler er forbudt.

 

§ 7 Forstyrrelser

Vognbetjeningen kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende. Reisende som opptrer usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra vognbetjeningen.

 

§ 8 Ansvarsregler for den reisende

Skade som den reisende påfører rutebil eller innretninger skal erstattes etter vanlige erstatningsregler.

 

Kap. II Reisegods

§ 9 Håndbagasje

Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning.

 

§ 10 Annet reisegods

Mot fraktgodtgjørelse kan det medtas tyngre eller større gjenstander eller bagasje i den utstrekning plassen tillater det og vognbetjeningen finner det forsvarlig. Slike gjenstander skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.

 

Barnevogner kan medtas i den utstrekning plassen tillater det og skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.

 

Sykler som kan demonteres eller legges sammen kan medtas i bagasjerom. Andre sykler medtas kun på rutebiler med sykkelstativ eller annen egnet plassering, så langt plassen rekker og føreren finner det forsvarlig.

 

§ 11 Levende dyr

Transportøren har ikke plikt til å ta med levende dyr. Vognbetjeningen avgjør i hvilken utstrekning dyr kan tas med i rutebilen. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende. Dyr som er aggressive eller sjenerer de reisende på annen måte, kan settes av under transporten.

 

§ 12 Ansvar og erstatning for tap av eller skade på reisegods

Transportøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side. For øvrig reguleres selskapets ansvar av Bilansvarsloven av 3. februar 1961.

 

For reisegods som det er betalt godtgjørelse for etter § 9, er transportør ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i bussen frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset. Ved fastsettelse av erstatningens størrelse kommer lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 til anvendelse. Lovens § 32, 2. ledd bestemmer at ved innenriks befordring kan erstatningen ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt.

 

(SDR er en internasjonal valutaenhet, kalt de spesielle trekkrettigheter, som er fastsatt av Det Internasjonale Valutafond.)

 

§ 13 Reklamasjon

Den som vil kreve erstatning etter bestemmelsene i § 11, må gjøre dette innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold.

 

Kap. III Ansvar og erstatning

§ 14 Selskapets ansvar ved forsinkelser og innstillinger

Transportøren skal så vidt mulig informere passasjerene om innstillinger, forsinkelsene og andre driftsforstyrrelser og angi hvordan passasjerene skal forholde seg i den enkelte situasjon. Mindre forsinkelser må påregnes.

 

Innstilles eller avbrytes en rute underveis, skal transportør ut fra forutsetningene i det aktuelle tilfelle sørge for viderebefordring innen rimelig tid. Hva som er å betrakte som «innen rimelig tid», vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

 

Hvor viderebefordring ikke finner sted eller ikke har funnet sted innen rimelig tid, har den reisende krav på å få erstattet det tap vedkommende blir påført hvis transportøren har opptrådt uaktsomt.

Det tap som oppstår, må dokumenteres overfor transportør. Det er kun det direkte tap som dekkes. Kunden har plikt til å begrense sitt tap.

 

§ 15 Ansvar for skade på person

Ved skade på person har trafikkselskapet ansvar etter bestemmelsene i Bilansvarsloven.

 

Kap. IV Sluttbestemmelser

§ 16 Klager

Eventuelle klager på transportør, betjeningen eller rutens avvikling rettes til FRAM ved FRAM Kundesenter på e-post fram@mrfylke.no eller ved å benytte kontaktskjema på www.frammr.no.

 

§ 17 Informasjon om vilkårene

Befordringsvilkårene skal følge med i hvert enkelt kjøretøy ved gjennomføring av den type transporter vilkårene gjelder for. Vilkårene skal også være tilgjengelig for de reisende eller det skal gå frem på annen måte hvor vilkårene er tilgjengelig. Transportørens navn og hvorledes selskapet kan kontaktes, skal også angis.

 

§ 18 Gyldighet

Den enkelte transportør kan anvende supplerende befordringsvilkår såfremt disse ikke innskrenker de reisendes rettigheter i forhold til reglene i § 1-17 ovenfor.


Vilkår som gjelder spesielt for turer i FRAM sitt konsept «Travel like the locals»

§ 19 Kansellering og ombooking

Kansellering og ombooking må skje minimum 24 timer før starttidspunktet for en tur. For kanselleringer eller endringsforespørsler som blir mottatt mindre enn 24 timer før turens starttidspunkt, blir det ikke gitt refusjon. For agenter/turoperatører gjelder egne betingelser. Disse betingelsene kommuniseres som en del av partneravtalen.